O NÁS UCHÁDZAČI FIRMY REFERENCIE KONTAKT
VOLNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE  Copyright © 2012 - ABSOLUT TEAM - Slovakia,   Made By Serif WEB Plus software. Spojte se s nami na Facebooku

Zaslaním tohoto dotazníka potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú správne a pravdivé.

Nepravdivé a nepresné informácie môžu byť dôvodom na vyradenie mojej žiadosti

     Dávam týmto svoj výslovný súhlas spoločnosti  aPERFECT JOB s. r. o. na správu, spracovanie, zverejnenie a evidenciu mojich osobných údajov v rámci počítačovej siete internet v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári, motivačnom liste a životopise.  Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované Vašou spoločnosťou pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas dávam na dobu určitú na 3 roky a po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie poslaných údajov. Podľa §20 ods.3 cit. zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať.